11 نکته کلیدی در آموزش توالت رفتن کودک

یکی از دشوارترین دوران تربیت کودک، آموزش دستشویی رفتن به کودک و گرفتن از پوشک می باشد.