8 راز جوان ماندن

مشاورین خانواده و روانشناسان، توصیه های مختلفی برای حفظ احساس مثبت جوانی در انسان، عرضه کرده اند، موارد ذکر شده در ادامه از جمله این توصیه هاست: