با دقت همسر خود را انتخاب کنید

ازدواج که آموزش دیدن نمی‌خواهد؛اما.....